یلدا۱۴۰۰

20دسامبر
ویژه برنامه‌های شبکه‌های سیما برای یلدا۱۴۰۰

ویژه برنامه‌های شبکه‌های سیما برای یلدا۱۴۰۰

زمان و شبکه پخش ویژه برنامه‌های شبکه‌های سیما برای یلدا۱۴۰۰ مشخص شد.