گوشت آزمایشگاهی

30آگوست
گوشت آزمایشگاهی یا گوشت مصنوعی

گوشت آزمایشگاهی یا گوشت مصنوعی

شیوه تولید گوشت آزمایشگاهی یا گوشت مصنوعی، به این شکل است که تعدادی از سلول‌های زنده گاو که وظیفه تولید عضله را بر عهده دارند، از بدن حیوان برداشت می شود و به کمک روش‌های آزمایشگاهی تحریک و تکثیر می‌گردد.