Sunday, 26 June , 2022

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا

واکنش خطیب زاده به ادعاهای مطروحه در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا

واکنش خطیب زاده به ادعاهای مطروحه در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای بی اساس مربوط به ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را مردود دانست.