گروه دارویی برکت

09آگوست
خط دوم تولید واکسن برکت ظرفیتی بین ۶ تا ۸ میلیون دوز دارد
حمیدرضا جمشیدی:

خط دوم تولید واکسن برکت ظرفیتی بین ۶ تا ۸ میلیون دوز دارد

رئیس هیأت مدیره گروه دارویی برکت گفت: خط دوم تولید واکسن برکت ظرفیتی بین ۶ تا ۸ میلیون دوز دارد.