Thursday, 19 May , 2022

گرانی بنزین

هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد
احمد وحیدی:

هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد

وزیر کشور تأکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد، مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.