گرانفروشی

08نوامبر
موضوع  گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
دادستان کل کشور:

موضوع گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است

دادستان کل کشور گفت: موضوع گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما اعلام کردیم دادستانی هم در کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند.