Tuesday, 27 September , 2022

کوهنوردان

۲۹ مهر روز ملی کوهنورد/ تاریخچه تشکیل روز کوهنورد

۲۹ مهر روز ملی کوهنورد/ تاریخچه تشکیل روز کوهنورد

در سال های گذشته تعداد روزهایی که به نام روز ملی کوهنورد نامگذاری شده اند متفاوت بوده اند. به طوری که هر فرد، گروه و استانی، روز خاصی را به عنوان روز کوهنورد اعلام کرده و آن را در شبکه های اجتماعی و ارتباطی به اشتراک گذاشته است.