کم آبی اصفهان

07آگوست
اصفهان 10 سال دیگر غیر قابل سکونت می شود

اصفهان 10 سال دیگر غیر قابل سکونت می شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که با وضعیت منابع آبی استان اصفهان اگر تدبیری برای آن نشود تا 10 سال آینده اصفهان قابل سکونت نخواهد بود.