Tuesday, 27 September , 2022

کمبود ویتامین

عوارض کمبود ویتامین‌ها و مواد مغذی/ علائم کمبود ویتامین

عوارض کمبود ویتامین‌ها و مواد مغذی/ علائم کمبود ویتامین

نقش ویتامین‌ها در بدن افراد تاجایی دارای اهمیت است که نبودآنها می‌توانددلیل بروز انواع بیماری‌ها در فرد شود و مصرف آنها برای حیات انسان و سلامتی امری ضروری است.