کرونای امیکرون

21دسامبر
تفاوت جهش‌های امیکرون با دلتا/ امیکرون بیش ازدوبرابرجهش‌های واریانت دلتاست

تفاوت جهش‌های امیکرون با دلتا/ امیکرون بیش ازدوبرابرجهش‌های واریانت دلتاست

از جمله نگرانی‌ها درباره کرونای امیکرون وجود جهش‌های متعدد و متنوع است. بیش از۳۰جهش در پروتئین اسپایک امیکرون گزارش شده، که بیش ازدوبرابرجهش‌های واریانت دلتاست.