Friday, 7 October , 2022

کالاهای رسوبی

مشکل ارز کالاهای رسوبی در گمرکات کشور از امروز برطرف می شود
سید جواد ساداتی نژاد:

مشکل ارز کالاهای رسوبی در گمرکات کشور از امروز برطرف می شود

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابر پیگیری های صورت گرفته از امروز مشکل ارز کالاهای رسوبی در گمرکات کشور برطرف می شود.

کاهش کالاهای رسوبی در انبارها در پی همکاری بیشتر دستگاه قضایی با سازمان تملیکی

کاهش کالاهای رسوبی در انبارها در پی همکاری بیشتر دستگاه قضایی با سازمان تملیکی

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از کاهش کالاهای رسوبی در انبارها در پی همکاری بیشتر دستگاه قضایی با این سازمان خبر داد.