کارت سوخت المثنی

29نوامبر
آغاز ثبت نام کارت سوخت المثنی از صبح امروز امروز

آغاز ثبت نام کارت سوخت المثنی از صبح امروز امروز

شکل به وجود آمده در سامانه ثبت نام کارت سوخت رفع شده و صدور کارت سوخت المثنی برای خودرو‌ها از صبح امروز آغاز شده است.