کارت بنزین

17نوامبر
سهمیه جبرانی بنزین برای انواع خودروها اعلام شد

سهمیه جبرانی بنزین برای انواع خودروها اعلام شد

وزارت نفت را موظف شد؛ سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر ماه ۱۴۰۰ صرفاً برای یک بار اضافه کند.