کاخ سلطنتی سوئد

05ژانویه
ابتلای پادشاه و ملکه سوئد به کرونا علیرغم تزریق دوز سوم واکسن

ابتلای پادشاه و ملکه سوئد به کرونا علیرغم تزریق دوز سوم واکسن

کاخ سلطنتی سوئد از ابتلای پادشاه و ملکه سوئد به کرونا علیرغم تزریق دوز سوم واکسن خبر داد.