Friday, 30 September , 2022

پویش همگانی مچ اندازی

پویش همگانی مچ اندازی برگزار می شود
رئیس کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام:

پویش همگانی مچ اندازی برگزار می شود

مسعمود حیدرزاده از برگزاری پویش همگانی مچ اندازی، یادواره 313 شهید مربی، با حضور ورزشکاران از شهرستان های مختلف کشور در روز جمعه خبر داد.