پایگاه صهیونیستی

06ژانویه
سه دستگی مقام های رژیم صهیونیستی در قبال ایران و مذاکرات وین

سه دستگی مقام های رژیم صهیونیستی در قبال ایران و مذاکرات وین

برخی گزارش ها حاکی از آن است که طی جلسه امنیتی کابینه رژیم صهیونیستی، 3دیدگاه متفاوت درقبال ایران و مذاکرات وین ارائه شده که نشان ازسردرگمی مقامات اسرائیل دارد.