وضعیت فروش نفت

07نوامبر
۴۵۰ میلیون لیتر بیش ازسال گذشته در تامین سوخت ظرفیت سازی کردیم
اوجی در جمع خبرنگاران:

۴۵۰ میلیون لیتر بیش ازسال گذشته در تامین سوخت ظرفیت سازی کردیم

وزیر نفت گفت: ۴۵۰ میلیون لیتر بیش از سال گذشته در تامین سوخت ظرفیت سازی کردیم.