وسائل نقلیه توقیفی

20نوامبر
تسریع در تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیفی در خصوص پرونده‌های مواد مخدر الزامی است
دستور محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور:

تسریع در تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیفی در خصوص پرونده‌های مواد مخدر الزامی است

رئیس قوه قضائیه طی دستوری به دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیفی در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، تسریع صورت گیرد.