وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش

16نوامبر
اظهارات فیاضی درباره برنامه های خود برای تصدی وزارت آموزش و پرورش

اظهارات فیاضی درباره برنامه های خود برای تصدی وزارت آموزش و پرورش

فیاضی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی درباره برنامه های خود برای تصدی وزارت آموزش و پرورش پرداخت.