وزیر پیشنهادی صمت

16آگوست
برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند
وزیر پیشنهادی صمت:

برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند

وزیر پیشنهادی صمت گفت: برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند، اما برای امسال برنامه دولت کند کردن تورم است به نحوی که در برخی اقلام این اقدامات مؤثر باشد.