Thursday, 19 May , 2022

وزیر صنعت معدن و تجارت

روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی باید اصلاح شود
سید رضا فاطمی امین:

روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی باید اصلاح شود

وزیر صمت گفت: یکی از ۱۰ طرح برنامه ریزی شده بحث اصلاح ساختار صنعت است. روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی روابط غلطی است و باید اصلاح شود.

بیشتر نگرانی مجلسی‌ها و ما این است که کالا‌های لوکس نشود
سید رضا فاطمی امین:

بیشتر نگرانی مجلسی‌ها و ما این است که کالا‌های لوکس نشود

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: بیشتر نگرانی مجلسی‌ها و ما این است که واردات مدیریت شود و در شرایطی که با کسری تراز تجاری مواجه هستیم کالای لوکس وارد نشود.