وزیر صنعت ،معدن و تجارت

08جولای
آزادسازی معادن طبق مزایده دنبال می شود
رزم حسینی:

آزادسازی معادن طبق مزایده دنبال می شود

وزیر صمت گفت: آزادسازی معادن طبق مزایده دنبال می شود و حتی یک مورد آزادسازی معدن بدون مزایده انجام نشده است.