Wednesday, 29 June , 2022

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی

دشمن مشترک ما ایران و نمایندگان آن است
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:

دشمن مشترک ما ایران و نمایندگان آن است

وزرای خارجه رژیم صهیونیستی و آمریکا در نشست نقب با اتهام زنی علیه ایران مدعی شدند خواستار مبارزه با تروریسم و خشونت هستند.