وزیر خاجه فرانسه

27سپتامبر
پاریس آمادگی جدی خود را برای مرور بر روابط و توسعه آن اعلام کرد
امیرعبداللهیان خطاب به وزیر خارجه فرانسه:

پاریس آمادگی جدی خود را برای مرور بر روابط و توسعه آن اعلام کرد

رئیس دستگاه دیپلماسی ازبی عملی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان شدیدا انتقاد کرد، گفت: پاریس آمادگی جدی خود را برای مرور بر روابط و توسعه آن اعلام کرد.