وزیر امور خارجه مصر

11نوامبر
هیچ گونه مذاکرات مستقیمی در حال حاضر بین مصر و ایران وجود ندارد
سامح شکری:

هیچ گونه مذاکرات مستقیمی در حال حاضر بین مصر و ایران وجود ندارد

وزیر امور خارجه مصر گفت: در حال حاضر هیچ گونه مذاکرات مستقیمی بین مصر و ایران وجود ندارد.