وزیر امور خارجه جمهوری ایران

26سپتامبر
پیام‌ های متعارض آمریکایی‌ ها ملاک تصمیم گیری نهایی ما نخواهد بود
امیرعبداللهیان:

پیام‌ های متعارض آمریکایی‌ ها ملاک تصمیم گیری نهایی ما نخواهد بود

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: پیام‌ های متعارض آمریکایی‌ ها که ازکانال‌های رسانه‌ای ویا کانال‌های دیپلماتیک به مامنتقل می‌شود ملاک تصمیم گیری نهایی مانخواهد بود.