وزیر امور اقتصادی و دارایی

28سپتامبر
ابراهیم شیبانی مشاور وزیر اقتصاد در امور بانکی شد
با حکم وزیر اقتصاد؛

ابراهیم شیبانی مشاور وزیر اقتصاد در امور بانکی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی ابراهیم شیبانی را به عنوان مشاور خود در امور بانکی منصوب کرد.

10سپتامبر
خاندوزی اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد را منصوب کرد

خاندوزی اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد را منصوب کرد

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد را منصوب کرد.