Sunday, 29 May , 2022

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وظیفه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت اقتصاد هنر است
اسماعیلی در دیدار با هنرمندان تجسمی:

وظیفه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت اقتصاد هنر است

وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما هم کار در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر است، در اصل وظیفه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت اقتصاد هنر است.