وام ازدواج

20سپتامبر
هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری امروز پرداخت می شود

هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری امروز پرداخت می شود

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت هفتمین مرحله وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری امروز خبر داد.