واردات گاز

06ژانویه
پرداخت تمام بدهی عراق بابت واردات گاز از ایران به صندوق اعتباری

پرداخت تمام بدهی عراق بابت واردات گاز از ایران به صندوق اعتباری

عراق اعلام کرد که تمام بدهی خود بابت واردات گاز از ایران به جز ماه دسامبر ۲۰۲۱ را به صندوق اعتباری واریز کرده است.