هوش

16دسامبر
عادات مخرب هوش اجتماعی

عادات مخرب هوش اجتماعی

خبر خوش اینکه اکثر مردم دارای درجه بالایی از هوش اجتماعی هستند و خبر بد این است که بسیاری از عادات بد و غلط، کم کم باعث تخریب هوش اجتماعی می شود.