Wednesday, 29 June , 2022

هوش هیجانی

مهارت های هوش هیجانی: چه هستند و چگونه آنها را توسعه دهیم؟

مهارت های هوش هیجانی: چه هستند و چگونه آنها را توسعه دهیم؟

هوش عاطفی جزء مهمی از رهبری است . توانایی شما برای مدیریت و تشخیص احساسات خود و دیگران برای نفوذ، یکی از قوی ترین شاخص های کارایی محیط کار در نظر گرفته شده است.