هدفمندی یارانه ها

28دسامبر
آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها ابلاغ شد
از سوی مخبر؛

آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها، با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.