نماینده فرانسه در سازمان ملل

15دسامبر
ایران باید بین فروپاشی برجام یا انعقاد توافقی منطقی یکی را انتخاب کند
نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد:

ایران باید بین فروپاشی برجام یا انعقاد توافقی منطقی یکی را انتخاب کند

نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد مدعی شد: ایران باید بین فروپاشی برجام یا انعقاد توافقی منطقی یکی را انتخاب کند.