نمایشگاه ملی در لباس سربازی

21سپتامبر
فلسفه قیام امام حسین این بود که ملت ها را از جهالت نجات دهد
رئیسی:

فلسفه قیام امام حسین این بود که ملت ها را از جهالت نجات دهد

رئیس جمهور گفت: فلسفه قیام امام حسین این بود که ملت ها را از جهالت و گمراهی نجات دهد.