Sunday, 26 June , 2022

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال در شهر آفتاب برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال در شهر آفتاب برگزار می شود

در جلسه شورای ترافیک شهر تهران با اصرار علیرضا زاکانی و مدیران شهرداری تهران، تصمیم بر این شد که نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار شود.