Saturday, 13 August , 2022

نماز ظهر عاشورا

دستورالعمل‌ های بهداشتی برگزاری نماز ظهر عاشورا محرم سال ۱۴۰۰

دستورالعمل‌ های بهداشتی برگزاری نماز ظهر عاشورا محرم سال ۱۴۰۰

دستورالعمل‌ های بهداشتی برگزاری نماز ظهر عاشورا محرم سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.