نقش شورای شهر

05سپتامبر
مسئولان باید تعهدات خود را نسبت به شهر و شهرداری انجام دهند
زاکانی:

مسئولان باید تعهدات خود را نسبت به شهر و شهرداری انجام دهند

شهردار تهران گفت: مسئولان هم باید تعهدات خود را نسبت به شهر و شهرداری انجام دهند.