نرخ مالیات

27دسامبر
پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد
محسن رضایی:

پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه پایه‌های جدید مالیاتی خواهیم داشت ماننده مالیات بر مجموع درآمد‌ها.