Tuesday, 27 September , 2022

نخبگان کشور

صیانت از نخبگان باید به عنوان یک پروژه ملی تعریف شود
زلفی گل:

صیانت از نخبگان باید به عنوان یک پروژه ملی تعریف شود

وزیر علوم گفت: باید همه تلاش و همت خود را به کار گیریم تا شرایط را طوری فراهم کنیم که نخبگان کشور را حفظ کنیم.