نحوه محاسبه برق

31دسامبر
آیین نامه نحوه محاسبه برق مصرفی مشترکان از ابتدای بهمن اجرا می شود
رجبی مشهدی:

آیین نامه نحوه محاسبه برق مصرفی مشترکان از ابتدای بهمن اجرا می شود

سخنگوی صنعت برق گفت: مصوبه مربوط به آیین نامه نحوه محاسبه برق مصرفی مشترکان از ابتدای بهمن اجرا می شود و برق مصرفی دی ماه مشترکان مشمول این مصوبه نیست.