Monday, 8 August , 2022

ناوگان حمل و نقل

قول رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای بهبودی ناوگان حمل و نقل

قول رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای بهبودی ناوگان حمل و نقل

رستم قاسمی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در توئیتی از همراهی با نمایندگان خانه ملت در جهت بهبودی ناوگان حمل و نقل خبر داد.