نانوتکنولوژی

12جولای
اولین فراخوان ایده و محصولات آموزشی فناوری نانو – بازآتک

اولین فراخوان ایده و محصولات آموزشی فناوری نانو – بازآتک

«برنامه ساماندهی و توسعه محصولات آموزشی فناوری نانو» با هدف ساماندهی و کمک به ارتقاء کمی و کیفیت محصولات آموزشی نانو طرح ریزی و اجرا شده است.