نادر طالب زاده

29نوامبر
بستری شدن نادر طالب زاده در بیمارستان

بستری شدن نادر طالب زاده در بیمارستان

نادر طالب زاده از مستندسازان و مجریان سازمان صدا و سیما در بیمارستان بستری شد.