نابینایان

11اکتبر
روز جهانی نابینایان یا عصای سفید

روز جهانی نابینایان یا عصای سفید

۱۵ اکتبر به عنوان روز جهانی نابینایان یا عصای سفید است. از مهمترین عوامل نابینایی و کم بینایی می توان به بیماری ها، حوادث، کهولت سن و وراثت اشاره کرد