میزان نقدینگی

09نوامبر
میزان نقدینگی در شهریورماه 1400 اعلام شد

میزان نقدینگی در شهریورماه 1400 اعلام شد

با توجه به آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، میزان نقدینگی در شهریورماه از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشت.