میزان عیدی کارگران

21دسامبر
میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ / حداقل و حداکثر عیدی چقدر است؟

میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ / حداقل و حداکثر عیدی چقدر است؟

حداقل عیدی بر اساس حداقل دستمزد است که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است که ضربدر ۲ می‌شود مبلغ حداقل عیدی ۵ میلیون و۳۵۰ خواهد بود.