میرهاشم موسوی

11سپتامبر
میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شد
با حکم عبدالملکی؛

میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شد.