Saturday, 13 August , 2022

مهدی غضنفری

بیشتر ارکان دولت برای هزینه‌ کردن ساخته شده‌اند
مهدی غضنفری:

بیشتر ارکان دولت برای هزینه‌ کردن ساخته شده‌اند

وزیر پیشین وزارت بازرگانی گفت: بیشتر ارکان دولت غالباً برای هزینه‌کردن ساخته شده‌اند زیرا صرفاً وابسته به بودجه هستند و نمی‌توانند درآمدزایی کنند.