Monday, 16 May , 2022

معاون پارلمانی رییس جمهور

دفاع از مظلومان از رسالت های مهم دستگاه قضایی است
حسینعلی امیری:

دفاع از مظلومان از رسالت های مهم دستگاه قضایی است

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: صیانت از کرامت انسانی و تلاش در جهت برقراری عدالت، تحقق حقوق شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان نیز از رسالت های مهم دستگاه قضایی است.